Algemene voorwaarden M-FOCUS

 

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die M-FOCUS, gevestigd aan Van Beethovenlaan 22, Eindhoven, Nederland, sluit met een wederpartij (hierna te noemen: “Opdrachtgever”). Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken. Een verwijzing door Opdrachtgever naar eigen algemene voorwaarden wordt door M-FOCUS uitdrukkelijk van de hand gewezen.

In deze voorwaarden wordt onder diensten verstaan: alle diensten, waaronder het filmen, fotograferen (en het bewerken dit materiaal) van woonhuizen, appartementen, kantoren etc. (hierna te noemen: “Objecten”) en het plaatsen van deze foto’s en films op haar eigen portaal en in overleg met Opdrachtgever op andere relevante online platformen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst met M-FOCUS, voor de uitvoering waarvan door M-FOCUS derden dienen te worden betrokken.

Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. M-FOCUS en Opdrachtgever zullen als dan in overleg treden teneinde nieuwe of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke voorwaarden in acht wordt genomen.

 

ARTIKEL 2 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 

M-FOCUS zal de overeenkomst tussen haar en Opdrachtgever naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft M-FOCUS het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan M-FOCUS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan M-FOCUS worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan M-FOCUS zijn verstrekt, heeft M-FOCUS het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

M-FOCUS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat M-FOCUS is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan M-FOCUS de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

M-FOCUS is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de door de Opdrachtgever aangeleverde eigen media.

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. M-FOCUS zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal M-FOCUS de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

Indien een vast honorarium is overeengekomen zal M-FOCUS daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Opdrachtgever is er verantwoordelijk voor dat objecten in een zo goed mogelijk staat verkeren wanneer M-FOCUS aan het werk gaat met een foto/video shoot. Indien later in een foto/videoproductie blijkt dat zich voorwerpen bevinden binnen een object die niet gewenst zijn door Opdrachtgever dan is dit niet de verantwoordelijkheid van M-FOCUS.

 

ARTIKEL 3 – BETALING EN INCASSOKOSTEN

 

De door M-FOCUS vermelde prijzen en tarieven zijn in euro’s en zonder eventueel andere door de overheid te heffen rechten of belastingen.

Betaling dient steeds te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, op een door M-FOCUS aangegeven wijze. M-FOCUS is gerechtigd om periodiek te factureren.

Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is als dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

M-FOCUS heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. M-FOCUS kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling afwijst. M-FOCUS kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door zijn aan M-FOCUS verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

M-FOCUS is altijd gerechtigd tot verrekening van het door haar aan Opdrachtgever verschuldigde.

Indien Opdrachtgever met de betaling van enig opeisbaar bedrag achterstallig is, is M-FOCUS gerechtigd lopende overeenkomst(en) te ontbinden, dan wel levering van de diensten op te schorten, een en ander ter keuze van M-FOCUS en zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, zulks onverminderd verdere rechten van M-FOCUS, zoals het recht op nakoming van de overeenkomst te vorderen en het recht op vergoeding van alle door M-FOCUS te dezer zake te lijden schade.

In geval van faillissement van Opdrachtgever, diens onder curatelenstelling, liquidatie van diens bedrijf, overname van diens bedrijf of aanvragen van surséance van betaling, zullen alle vorderingen die M-FOCUS op Opdrachtgever heeft terstond en ineens opeisbaar zijn en zal

M-FOCUS gerechtigd zijn lopende overeenkomst(en) als ontbonden te beschouwen, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist onverminderd haar recht op schadevergoeding.

Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien M-FOCUS echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

ARTIKEL 4 – KLACHTEN BEHANDELING

 

Binnen acht dagen na beëindiging van de door M-FOCUS of haar personeel verrichte diensten moeten klachten schriftelijk en aangetekend zijn kenbaar gemaakt bij M-FOCUS. Het adres is Van Beethovenlaan 22, 5645 EC, Eindhoven, Nederland. M-FOCUS streeft er naar de klachten van Opdrachtgever altijd zo snel mogelijk te behandelen.

Indien deze termijn van acht dagen is verstreken dan neemt M-FOCUS de klacht niet meer in behandeling en wordt Opdrachtgever geacht de door M-FOCUS verrichte diensten en/of facturen te hebben goedgekeurd.

 

ARTIKEL 5 – AANBIEDING/OVEREENKOMST

 

Alle aanbiedingen van M-FOCUS, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend.

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel verbinden M-FOCUS niet tot dat zij dit schriftelijk of per email heeft bevestigd.

De door M-FOCUS gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 (dertig) dagen, tenzij anders aangegeven.

 

ARTIKEL 5 – GEHEIMHOUDING

 

M-FOCUS en Opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

ARTIKEL 6 – INTELLECTUELE EIGENDOM

 

Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden behoudt M-FOCUS zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

Opdrachtgever vrijwaart M-FOCUS volledig tegen aanspraken van derden voor inbreuk op auteursrechten ten gevolge van door M-FOCUS ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten montages en/of het dupliceren van opnames welke zij heeft aangeleverd. Inbreuk op de auteursrechten is als misdrijf strafbaar gesteld in artikel 31 en 32 van de Auteurswet. Concepten, ideeën en voorstellen die voor een Opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van M-FOCUS. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt M-FOCUS de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties. Op alle M-FOCUS producties rust het auteursrecht. Een M-FOCUS productie mag niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van de maker, M-FOCUS Het is mogelijk auteursrechten af te kopen in overeenstemming met M-FOCUS

M-FOCUS behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

M-FOCUS behoudt de mogelijkheid om materialen te gebruiken ter promotie.

Het is niet toegestaan voor Opdrachtgever om beeldmateriaal uit de videoproducties van M-FOCUS te knippen , voor wat voor doeleinden dan ook, zonder schriftelijke toestemming.

 

ARTIKEL 7 – AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 

M-FOCUS is jegens Opdrachtgever nooit aansprakelijk voor bedrijfsschade, indirecte schade en/of gevolg schade, inclusief gederfde inkomsten. M-FOCUS is nooit aansprakelijk voor schade vanwege door M-FOCUS ingeschakelde derden.

Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor M-FOCUS jegens opdrachtgever aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot maximaal de hoogte van het honorarium van M-FOCUS voor die betreffende opdracht.

Op straffe van verval van het recht van de Opdrachtgever om een beroep te doen op een gebrek van M-FOCUS in haar prestatie, dient Opdrachtgever uiterlijk binnen drie dagen nadat hij dit gebrek van M-FOCUS heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, hiervan schriftelijk melding te maken aan M-FOCUS onder opgaaf van een deugdelijke onderbouwing.

Indien de opdrachtgever enig aan de opdracht verbonden risico heeft verzekerd of anderszins aan derden heeft overgedragen, blijft zij naast deze derden hoofdelijk aansprakelijk jegens M-FOCUS voor alle verplichtingen uit hoofde van deze opdracht.

 

ARTIKEL 8 – OVERMACHT

 

Onder overmacht wordt verstaan: iedere situatie waarin M-FOCUS haar verplichtingen of een deel daarvan niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden gelegen buiten de schuld van M-FOCUS

Tijdens overmacht worden de verplichtingen van M-FOCUS opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door M-FOCUS niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden, zijn beiden partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

ARTIKEL 9 – ONTBINDING EN TUSSENTIJDSE OPZEGGING

 

Mocht Opdrachtgever een bepaling van deze Algemene Voorwaarden en/of van enig ander beding van de overeenkomst niet nakomen dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat Opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surséance, stillegging, liquidatie of geheel of gedeeltelijke overdracht (van het bedrijf) van Opdrachtgever, dan heeft M-FOCUS het recht, om zonder sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de met betrokken Opdrachtgever gesloten overeenkomsten op te schorten tot dat M-FOCUS naar haar genoegen voldoende volwaardige zekerheid voor een deugdelijke nakoming door Opdrachtgever wordt geboden dan wel ontbonden te verklaren, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten. Opdrachtgever is in dat geval verplicht alle reeds door M-FOCUS ten behoeve van Opdrachtgever aangeschafte materialen of diensten en/of gemaakte kosten, tegen de overeengekomen prijzen doch in ieder geval tegen de kostprijs inclusief lonen over te nemen. Opdrachtgever is voorts verplicht Opdrachtnemer te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de ontbinding.

Opdrachtgever is niet gerechtigd om (met terugwerkende kracht) ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Indien een overeenkomst tussentijds wordt beëindigd of ontbonden door Opdrachtgever dan is zij een direct opeisbare boete zonder rechterlijke tussenkomst van 25% van de resterende bruto contractwaarde verschuldigd aan M-FOCUS.

 

ARTIKEL 10 – ANNULERING

 

In het geval van de levering van diensten dient Opdrachtgever uiterlijk 24 (vierentwintig) uren voor de opdracht te annuleren en dit te melden aan M-FOCUS. Dit dient schriftelijk of per email te geschieden. In geval van annulering door de opdrachtgever binnen die 24 (vierentwintig) uren wordt het tarief van €20,- exclusief btw annuleringskosten in rekening gebracht.

 

ARTIKEL 11 – GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

 

Het Nederlands recht is op alle aanbiedingen en overeenkomsten van toepassing.

Alle geschillen tussen M-FOCUS en Opdrachtgever naar aanleiding van een tussen partijen gesloten (raam)overeenkomst zullen worden beslecht door de rechtbank.

 

ARTIKEL 12 – VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

 

Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden Persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt mede in dat alle originele (RAW) video- en fotobestanden niet langer dan noodzakelijk mogen worden bewaard. Deze bestanden zullen  3 maanden na overhandiging worden vernietigd.

Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

 

ARTIKEL 13 – VINDPLAATS EN WIJZIGING VOORWAARDEN

 

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot standkomen van de rechtsbetrekking met Opdrachtgever.

Deze Algemene Voorwaarden blijven van kracht in het geval M-FOCUS geheel of ten dele van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.